=Menu

Przyimki angielski /Prepositions/

Przyimek odnosi się do rzeczownika.
W języku angielskim używamy przyimków do określania czasu, miejsca, ruchu.

 

1. Przyimki angielski – Przyimki czasu /prepositions of time/:

 

*after –po
After midnight – po północy;  after tomorrow – pojutrze;  after 10 A.M – po 10 godzinie rano; after breakfast – po śniadaniu

 

Przykład:
We drink coffee after breakfast – pijemy kawę po śniadaniu

 

*at –o
at six o’clock – o szóstej; at night – w nocy; at six A.M – o 6 wieczorem

 

Przykład:
Can we meet at six pm this evening? – Czy możemy spotkać się dzisiaj wieczorem o 6?

 

*between – pomiędzy
Between me and you – pomiędzy mną i tobą; between two buildings – pomiędzy dwoma budynkami; between 10 and 15 minutes – miedzy 10 a 15 minut;

 

Przykład:
It should be between 10 and 15 minutes – to powinno być miedzy 10 a 15 minut

 

*before – przed
Before 10 A.M – przed godzina 10 wieczorem; before the end of the year – przed końcem roku; before a meal – przed posiłkiem

 

Przykład:
I always wash my hands before a meal – zawsze myje ręce przed posiłkiem

 

*during – podczas
During the meeting – podczas spotkania; during the lesson – podczas lekcji; during our summer holiday – podczas letnich wakacji;
Talking during the lesson is not allowed – rozmawianie podczas lekcji nie jest dozwolone

 

*from – od
from May – od maja;  from time to time – od czasu do czasu;

 

Przykład:
We go to the cinema from time to time – chodzimy do kina od czasu do czasu

 

*in – w
in April – w kwietniu; in 1945 – w 1945; in the morning – rano;

 

Przykład:
I was born in April – urodziłem się w kwietniu

 

*on – w
on Friday – w piątek;

 

Przykład:
Can we meet on Friday after school? – czy możemy się spotkać w piątek po szkole

 

 

2. Przyimki angielski – Przyimki miejsca /prepositions of place/:

 

*above – nad, powyżej
above the TV – ponad telewizorem; above my flat – nad moim mieszkaniem;

 

Przykład:
The picture is above the TV – obrazek jest nad telewizorem

 

*along – wzdłuż
Along the wall – wzdłuż ściany; along the river – wzdłuż rzeki; along this street – wzdłuż tej ulicy;

 

Przykład:
Go along this street then turn left on the first traffic lights – idź wzdłuż tej ulicy a następnie skręć w lewo na pierwszych światłach

 

*at – na, przy, w
At home – w domu; at work – w pracy; at the door- przy drzwiach; at school – w szkole

 

Przykład:
She is at school – ona jest w szkole

 

*behind – za
Behind him – za nim; behind that street – za tą ulicą; behind the house – za domem

 

Przykład:
My car is behind the house – mój samochód jest za domem

 

*below – poniżej , pod
Below see level – poniżej poziomu morza; below zero – poniżej zera

 

Przykład:
The temperature outside is below zero – temperature na zewnątrz jest poniżej zera

 

*by – przy
By the tabel – przy stole; by the front door;

 

Przykład:
We always eat our meals by the table – zawsze jemy nasze posiłki przy stole

 

*from – z
from Poland – z Polski; from school – ze szkoły; where are you from? – skąd jesteś?

 

Przykład:
Where are you from? – skąd jesteś?

 

*in – w, na
in London – w Londynie; in China – w Chinach; in Paris;

 

Przykład:
They live in Paris – oni mieszkają w Paryżu

 

*near – blisko, obok
Near your shop – obok twojego sklepu; near you – obok ciebie; near the school;

 

Przykład:
There is a car park near the school – Tam jest parking koło szkoły

 

*next to – obok
Next to the book – obok książki, next to the bank – obok banku; next to the McDonalds – obok McDonalda;

 

Przykład:
Lloyds bank is next to the McDonalds

 

*on – na
On the table – na stole; on the first floor – na pierwszym piętrze;

 

Przykład:
His office is on the first floor.

 

*outside – na zewnątrz
Outside my house – na zewnątrz domu;

 

Przykład:
Can you wait for me outside? – czy możesz poczekać na mnie na zewnątrz?

 

*to – do
to Berlin – do Berlina; to Poland – do Polski;

 

Przykład:
I am flying to Poland next month – lecę samolotem do Polski w następnym miesięcy

 

*under – pod
under the chair – pod krzesłem; under 18 – poniżej 18 lat

 

Przykład:
He is under 18 – on ma poniżej 18 lat

 

*up – w górę, do góry
Np. up and down – w górę i w dół; get up – wstawać z łózka;

 

Przykład:
I get up at six – ja zawsze wstaje z łózka o 6 rano

 

*over there– tam

 

Przykład:
The post office is over there – poczta jest tam /pokazujemy wskazując reka/

 

3. Przyimki angielski – Przyimki ruchu /Prepositions of movement/

 

*to – do
To London – do Londynu; to the doctor – do doktora;

 

Przykład:
I am going to London now – Teraz idę do doktora

 

*through – przez
I walk to the bus stop through the park.

 

*down – w dol
Sit down – usiać; slow down – zwolnij

 

Przykład:
Slow down, please, you are driving too fast – zwolnij proszę, jedziesz za szybko

 

*across – w poprzek
Across the river – w poprzek rzeki; across the park – w poprzek parku;

 

Przykład:
Can you swim across this river? – czy możesz przepłynąć rzekę w poprzek?

 

*around – dookola
Around the park – dookoła parku; around my child – dookoła mojego dziecka;

 

Przykład:
We run around the park every day – biegamy na około parku codziennie

 

*along-wzdłuż
Along the river – wzdłuż rzeki; along the street – wzdłuż ulicy;

 

Przykład:
Go along this street then turn left on the first traffic lights – idź wzdłuż tej ulicy a następnie skręć na lewo na pierwszych światłach.

Wyzerowanie Hasła

Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.